แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน E-learning ของชุดวิชา

คำชี้แจง
แบบประเมินควมพึงพอใจฉบับนี้เป็นการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน E-learning ของชุดวิชา เพื่อนำข้อมูลมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาชุดวิชาในครั้งต่อไป ซึ่งแบบประเมินนี้ไม่ส่งผลต่อคะแนนการประเมินการเรียนการสอนของนักศึกษาแต่อย่างใด